072 5112562 >>

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad 
Iedere school is op basis van de wet verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Een aantal taken van de MR is in de wet vastgelegd, ook heeft de MR voor haar functioneren een reglement. Wij als MR vinden het belangrijk dat leerkrachten en ouders in de MR meepraten over alle zaken die betrekking hebben op de school. De MR praat niet alleen mee, maar heeft ook adviesrechten en instemmingrechten. Dat wil zeggen dat het bestuur en de school met betrekking tot bepaalde zaken eerst advies moeten inwinnen of toestemming moeten vragen aan de MR alvorens zij een bepaalde beslissing kunnen nemen. Instemming is bijvoorbeeld nodig voor vaststelling van het schoolplan, het zorgplan of wijziging van de doelstelling van de school. Advies moet onder andere worden ingewonnen met betrekking tot de vakantieregeling, het besteden van de financiële middelen die de school ontvangt of fundamentele wijziging in de organisatie van de school. 

Vergaderingen
De MR vergadert circa acht keer per jaar. Deze vergaderingen bestaan uit een openbaar en een gesloten gedeelte. Degene die interesse hebben het openbare deel van de vergadering bij te wonen, kunnen de agenda hiervoor ongeveer een week voor de vergadering vinden op het prikbord naast de directiekamer  in het hoofdgebouw of op de website. Indien u een vergadering wilt bijwonen verzoeken wij dit kenbaar te maken middels een mail naar mradelbertusschool@saks.nl, dit in verband met het plannen van een geschikte vergaderruimte.

Nog meer informatie? 
Als u meer wilt weten over de MR kunt u de brochure ‘Ik in de MR?!’ lezen. Deze is via onderstaande link in te zien:
www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf 

Leerkrachten die meer willen weten over het functioneren in de MR kunnen via deze link de brochure voor leerkrachten inzien:
www.infowms.nl/fileadmin/wms/lkrbo.pdf

Uiteraard kunt u ons ook aanspreken voor meer informatie of ons mailen naar mradelbertusschool@saks.nl  

Contact

Sint Adelbertusschool

Hoofdlocatie:
Nieuwlandersingel 40, 
1814CJ Alkmaar, 
072 5112562

Locatie Blekerskade 12,
1814TJ, Alkmaar
072 5110769

st.adelbertusschool@saks.nl 

Aanmelden >>